Homepage

Historie Útviny

První písemná zmínka se vyskytuje v listině krále Václava IV., vydané v Praze 22.12.1387, v níž je Útvina označena jménem Utwein, asi okolo roku 1300 byla zahájena stavba kostela Sv. Víta. Ve 2. polovině 14. století se Útvina stává živým rušným místem a roste její význam.

Vysazením Útviny na město získali její obyvatelé "městské právo", které jim především zajišťovalo větší míru samosprávy ve všech oblastech života. Nejdůležitějšími právy, bylo právo na vlastní samosprávu, právo trhové a právo na městský znak a pečeť. Znak Útviny tvoří červené srdce ve zlatém poli.
V bojích mezi králem Jiřím z Poděbrad a jeho stoupenci proti Zelenohorské jednotě v severozápadních čechách, využila silná vojenská jednotka hradu Bečov a vtrhla na sousední toužimské panství. Neopevněná a nechráněná Útvina se stala snadnou kořistí. Město bylo vypleněno a nakonec vypáleno. Útvinští měšťané se tehdy rozhodli obrátit na svou zástavní vrchnost, Jana II. z Vřesovic o svolení založit nové město u nedalekého hradu Toužimi a ta jim pak u krále Jiřího z Poděbrad vymohla potřebné svolení. Na Janovu prosbu pak král Jiří vydal 8.července 1469 příslušné privilegium. Do nově založeného města Toužimi si Útvinští měšťané přenesli veškerá městská práva včetně znaku města Útviny a na víc dostali právo nové - hradební.

Po částečném uklidnění poměrů v Čechách, část útvinské obce z Toužimi odchází a vrací se zpět do Útviny. Mezi obcemi dochází ke sporu o městská privilegia. To byl patrně důvod, proč Jan II. z Vřesovic vymohl u krále Vladislava Jagelonského, 5. ledna 1478 privilegium na nový městský znak pro Toužimské. Tento nový městský znak tak nahradil dosud užívaný znak Útviny, který se pak vrátil zpět do obnovené Útviny.

Toto období výrazně ovlivnilo další vývoj Útviny, která pak již nikdy nedosáhla svého někdejšího významu a rozvoje.

Osídlení Útviny bylo dřevěnými domy, které častými požáry byly zničeny a tak se začaly stavět domy kamenné. Z té doby se dochovaly některé kamenné portály domů, ale nemají historický význam neboť v minulosti nebyla tomuto věnována patřičná pozornost a péče.Jedinou významnou a zachovalou historickou památkou zůstal kostel sv. Víta v Útvině a kostel sv. Bartoloměje v Přílezích, soubor Božích muk a stromy lípy srdčité.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 05.10.2004 v 13:55 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz