Homepage

Krkonošský národní park 1963 - 2003

V druhé polovině 20.století byla završena dlouholetá snaha prozíravých a moudrých lidí uchovat přírodní bohatství hor před stále tvrdšími a bezohlednějšími lidskými zasahy. 16. 1. 1959 došlo nejprve ke zřízení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor a konečně 17. 5. 1963 byla česká strana Krkonoš slavnostně prohlášena prvním českým národním parkem.

Od té doby uplynuly čtyři desítky let, během nichž se odehrály významné události, které ovlivnily nejvyšší, nejznámější a nejnavštěvovanější pohoří České republiky. Stojí za připomenutí, že v roce:
1963 - byla péčí o národní park pověřena Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí,
1964 - byla ustavena vědecké rada, poradní sbor a aktiv architektů, poradní a konzultační orgány Správy KRNAP; Správa začala vydávat sborník Opera Corcontica a Zprávy KRNAP - předchůdce časopisu Krkonoše,
1967 - Správa KRNAP převzala do své péče Krkonošské muzeum ve Vrchlabí a zahájila jeho rekonstrukci; v Obřím dole byla otevřena první naučná stezka,
1972 - svou činnost zahájila Vládní komise pro komplexní rozvoj Krkonoš
1973 - předložením návrhu architektonického řešení nové České boudy na Sněžce začala již třicetiletá historie sporů o budoucí podobu vrcholu nejvyšší české hory,
1976 - Správa KRNAP převzala Rýchorskou boudu,zahájila rekonstrukci tří historických domů ve Vrchlabí a začala realizovat záchranný chov tetřeva hlušce,
1978 - Správa KRNAP se stala členem Světové unie ochrany přírody (IUCN); je zahájen dlouhodobý monitoring znečištění ovzduší v Krkonoších,
1980 - třetí rok chemické války proti obaleči modřínovému; v krkonošských lesích se projevují viditelné příznaky imisního poškození smrkových porostů,
1984 - po 16 letech je znovu otevřeno Krkonošské muzeum, kde Správa KRNAP zřídila stálou ekologickou expozici Kámen a život; na generálním shromáždění IUCN v Madridu jsou Krkonoše zařazeny mezi 12 nejohroženějších NP světa,
1986 - zřízeno ochranné pásmo KRNAP na rozloze 18 400 ha,
1989 - ministerstvo kultury nevydalo souhlas s výstavbou České boudy a lanovky na Sněžce,
1991 - vládním nařízením č. 165/91 Sb. je znovu vyhlášen KRNAP, jehož území je rozčleněno do 3 zón; Správa NP přechází pod přímé řízení ministerstva životního prostředí ČR,
1992 - Krkonoše zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO; holandská nadace Face zahájila v KRNAP dlouhodobý projekt obnovy imisemi poškozených lesů,
1994 - Lesní hospodářství na území NP a jeho ochranného pásma přešlo do organizační struktury Správy KRNAP
1995 - pod názvem GEF-Biodiverzita začal tříletý projekt záchrany biologické rozmanitosti Krkonoš finančně podpořený Světovou bankou a rozsáhlý interdisciplinární výzkum krkonošské arkto-alpinské tundry,
1997 - dokončen projekt rekonstrukce povalového chodníku přes Úpské rašeliniště, které je zařazeno v seznamu světově významným mokřadů Ramsarské dohody,
1999- již čtvrtým rokem je péče o horské louky Krkonoš významně finančně dotována z programu Péče o krajinu MŽP; program finančně pokrývá i různé rekonstrukční a asanační projekty, které Správa KRNAP realizuje na vodních tocích a horských komunikacích Krkonoš,
2000 - po 9 letech končí v Krkonoších aktivity nadace FACE, která se významně podílela na obnově více jak 5000 ha imisemi poškozených horských lesů
2002 - již druhým rokem probíhá mapování biotopů Krkonoš v rámci programu Natura 2000, který je nezbytným dokumentem pro přípravu vstupu ČR do Evropské unie; je zpracován moderně koncipovaný Lesní hospodářský plán, určující na dalších 10 let péči o lesní ekosystémy Krkonoš.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.krnap.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 07.09.2004 v 12:43 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz