Homepage

Období od roku 1848 do konce Rakouska - Uherska

1848 - Zrušena robota. Vrchnostenský úřad přestal mít politickou a soudní pravomoc.
Ohlasy pražských událostí se projevily v lidových nepokojích, v Rychnově n. Kn. byla také zřízena Národní garda.
Město Rychnov nad Kněžnou mělo 4 720 obyvatel.
Po tomto roce se vžil název Rychnov nad Kněžnou.
Zrušena obec Městská Habrová, která se stala předměstím Rychnova n. Kn.
V Rychnově n. Kn. bylo 5 přádelen vlny.
Ve městě Rychnov n. Kn. bylo zapsáno 464 školních dětí (ve 3 třídách).
Od školního roku 1848/49 byl český jazyk povinným vyučovacím předmětem na rychnovském gymnázium. Česky se vyučovaly předměty: zeměpis, dějepis, přírodopis a náboženství.
Ochotnický spolek v Rychnově n. Kn. uspořádal slavnostní akademii, při které účinkoval jako host slavný český herec František Krumlovský, člen divadelní družiny J. K. Tyla.
1849 - Ukončil činnost magistrát.
1850 - 1. červenec - Vznikl okresní sborový soud a zahájil činnost.
29. listopad - Narodil se v Rychnově n. Kn. Josef Kratochvíl, český spisovatel, + 1. 11. 1921 v Praze.
Vznik městského úřadu - nového správního orgánu.
Založena firma Goldmann a Wertheimer - výroba likérů, vína a šťáv (Staré náměstí čp. 28).
1851 - 22. únor - Narodil se v Rychnově n. Kn. Patrik Blažek, důstojník, český spisovatel a novinář, + 17. 7. 1905 v Praze. Pamětní deska Panská ul. čp. 79.
20. květen - Rychnovské gymnázium bylo zařazeno mezi nižší gymnázia a 15. září bylo již na nižším gymnáziu započato vyučování (vyšší třídy bylo možno studovat v Hradci Králové).
1853 - 11. prosinec - Narodil se v RK Josef Kopecký, mořeplavec, spisovatel, + 1. 3. 1916 v Praze. Veškerý prodej masa povolen jen v obchodech.
1854 - Postupné odstraňování podloubí na rychnovském náměstí (dokončeno v roce 1870), zbytek 30. léta 20. století.
1858 - 8. srpen - Narodil se v Rychnově Václav Alois Jung, překladatel z ruštiny, dánštiny, španělštiny a angličtiny, + 3. 12. 1927 v Plzni.
1859 - Zřízena městská veřejná nemocnice. V roce 1892 byla zrušena a místo ní zřízen městský sirotčinec.
1860 - 1.květen - Podle císařského patentu z 20. 12. 1859 a dnem 1. 5. 1860 - platného byly zrušeny řemeslnické cechy a místo nich byla zavedena živnostenská společenstva.
27. květen - Narodil se v RK univerzitní profesor Hynek Vysoký (v letech 1870 - 1878 student rychnovského gymnázia), první profesor archeologie a ředitel Archeologického ústavu, + 27. 8. 1935 v RK. Dnes místo rodného domku je parčík ( Krocínova ulice).
12. listopad - Narodil se v RK Otmar Vaňorný, překladatel antické poezie, (v letech 1872-1879 student rychnovského gymnázia), středoškolský profesor ve Vysokém Mýtě, + 14. 1. 1947 v Brně.
Založena textilní továrna Morice Deutschmanna. Byly v ní vyráběny výrobky z bavlny, kapesníky a utěrky. V roce 1880 k ní byla přidružena výroba bavlněného zboží ručními tkalci po Orlických horách. Budova továrny byla na Poláčkově náměstí čp. 5, obchod na Starém náměstí v čp. 26. V RK bylo v provozu 846 stavů zpracovávajících lněnou přízi.
1861 - 4. duben - Ve Vídni umírá František Antonín Kolowrat poslední potomek rychnovské pošlosti a linie libštejnské. Panství se ujímá Jan Nepomuk (Hanuš) Krakowský poslední potomek březnické větve linie Krakowské.
23. červenec - Narodil se v Novém Městě nad Metují Antonín Svoboda, učitel, kronikář a historik města RK, + 20. 8. 1924 v RK.
1862 - 1. říjen - Dosavadní trojtřídní škola byla rozšířena na čtyřtřídní. Rychnovští ochotníci sehráli 18 premiérových celovečerních představení.
1863 - 4. únor - Schváleny stanovy Společenstva pekařů, mlynářů, krupařů, perníkářů, voskařů a cukrářů.
8. duben - Schváleny stanovy Společenstva krejčích. K nim náleželi i kožešníci, knihaři, rukavičkáři, švadleny a lepenkáři.
2. červen - Schváleny Stanovy Spolku pro zřízení vyššího gymnázia.
Úvěrový spolek byl přeměněn na Občanskou záložnu.
Do tohoto roku nebylo ve městě ani jednoho peněžního ústavu.
1864 - Zřízeno Okresní zastupitelstvo. Bylo vytvořeno jako mezičlánek mezi správou obecní a zemskou. Projednávalo mimo jiné např. záležitosti hospodářského charakteru, zdravotnictví a sociální péče, školství a kultury.
1866 - červenec - Rakousko-pruská válka. Městské úřady byly odstěhovány z města. Na Staré poště byla zřízena nemocnice. Ve městě bylo umístěno více než 300 raněných vojáků.
1867 - 28. březen - Narodil se v Pecce JUDr. Jindřich Štemberka, vlastivědný pracovník a nadšený propagátor turistiky. + 3. 10. 1926 v RK, Štemberkova ul.
V RK byl zřízen vyšetřovací soud pro soudní okresy RK, Kostelec n. Orl., Rokytnice v O. h. a Žamberk.
1865 - 1868 - Podle plánů Aloise Turka byla vystavěna na starém hřbitově kaple, která nahradila starou dřevěnou.
1868 - 28. březen - Založena Občanská beseda.
30. květen - Schváleny stanovy pěveckého spolku "Kněžňan". V září byl přejmenován na Kolovrat a v roce 1879 splynul s Občanskou besedou.
1869 - Zřízen telegraf.
Stát převzal dozor nad školstvím.
Zřízeno vyšší osmitřídní gymnázium s maturitou. Otevřena 5. a 6. třída.
1869 - 1875 - Působil na rychnovském gymnáziu významný český historik August Sedláček. Narodil se 28. 8. 1843 v Mladé Vožici, + 14. 1. 1936 v Písku.
Ve svých Pamětech svého života vzpomíná na Rychnov nad Kněžnou:
"Dodělati se vyšších tříd gymnázia ovšem stálo velké namáhání, ale to namáhání neslo ovoce, poněvadž synkové, kteří dříve jezdívali do Hradce dochodit střední školy, nyní zůstali doma. A bylo to velké dobrodiní pro obyvatele okolních chudých vesnic, kteří nemohli své synky v Hradci vydržovati. Ze Solnice a z Vamberka a z okolních vesnic chodili hoši denně do Rychnova."
1870 - 28. září - Odhalen památník Františka Martina Pelcla u jeho rodného domku nyní na Pelclově nábřeží čp.458. Při této příležitosti byla vydána cínová pamětní medaile.
12. prosinec - Narodil se v Rychnově nad Kněžnou MUDr. Jan Axamit, český lékař a archeolog.
1870 - 1878 - Studoval na rychnovském gymnáziu Guth Jarkovský, spisovatel, člen Mezinárodního olympijského výboru, předseda Českého olympijského výboru. Narodil se 23. 1. 1861 v Heřmanově Městci, + 1943 v Náchodě, v době studií bydlel později v čp. 402.
1871 - 7. únor - Schváleny stanovy Dobrovolného hasičského sboru.
Správu rychnovského gymnázia převzalo město.
Vydány Dějiny Rychnova nad Kněžnou (autor August Sedláček)
Založena knihovna Občanské besedy.
Postavena nová zděná zvonice u kostela sv. Havla, na místě původní zajímavé dřevěné stavby.
1872 - 1. březen - Schváleny stanovy Ochotnického spolku v Městské Habrové.
18. květen - Schválen stanovy Řemeslnické besedy.
26.červen - zemřel Hanuš Karel Kolowrat Krakowský, poslední potomek březnické větve Krakowské. Byl mecenášem Národního divadla a Národního muzea v Praze. V roce 1866 nechal v rychnovském zámku zřídit nemocnici pro raněné vojáky. V našem městě dal postavit kapli na starém hřbitově. Podporoval i rychnovské soukeníky. Božena Němcová v románu Pohorská vesnice jej zachytila jako hraběte Březovského. Je pochován v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice. Po jeho smrti přebírá na krátkou dobu rychnovské panství Theodor Kolowrat (+1875).
11. srpen - Na rychnovském gymnáziu byly konány první maturity. Přihlášeno bylo 30 abiturientů, z toho 3 odstoupili, 5 prohlášeno za dospělé s vyznamenáním, 19 za dospělé, 1 povolen reparát ihned a 2 za půl roku.
1873 - 3. březen - Narodil se v RK Arnošt Praus, hudební skladatel, žák Antonína Dvořáka, spolužák Josefa Suka, O. Nedbala. Složil Chorál Čechů. + 12. 11. 1907 v Klokočově.
Založeno knihkupectví Karla Rathouského.
1875 - Založena tkalcovna A. M. Ledeče u bývalého pivovaru čp. 433.
Vyráběly se v ní sypkoviny, barchán a damašek. Výrobky byly vyváženy i do zahraničí, např. na Balkán. V roce 1937 zde pracovalo 40 dělníků na 50 stavech.
Zahájila provoz knihtiskárna Františka Švásty.
V tomto roce přichází do Rychnova z Prahy Zdeněk (st.) Kolowrat Krakowský Liebštejnský.
Založil zámecký park rozšířením panské zahrady. Byl mecenášem místních spolků.
(V roce 1707 majitel rychnovského panství Norbert Leopold Libštejnský z Kolovrat vykoupil domky rychnovských sousedů, nechal je zbourat a místo nich zřídil panskou zahradu.)
Založena kapela bratří Nováků.
1876 - Dosavadní smíšená čtyřtřídní škola byla rozšířena na pětitřídní. Společné vyučování pro chlapce a dívky bylo v 1. - 3. třídě, oddělená výuka ve 4. - 5. třídě.
1876 - 1894 - Působil v RK Josef Vycpálek, gymnazijní profesor, spisovatel, zakladatel regionálních novin Posel z Podhoří, dirigent zpěváckého spolku, předseda a režisér Ochotnické jednoty Tyl, organisátor společenského života ve městě. Sběratel lidových písní a tanců, autor sbírky České tance (vyšla v roce 1922). Narodil se 1. 2. 1847, + 4. 11. 1922.
1877 - 2. únor - Narodil se v Bedřichovce Karel Plachetka, ornitolog. + 24. 9. 1961 v RK. Jeho bohatá sbírka ptactva je uložena v Okresním muzeu Orlických hor v RK.
1878 - 1. listopad - Schváleny stanovy Ochotnické jednoty Tyl.
Ustavující schůze se konala 10. února 1879.
1878 - 1900 - Působil v RK Josef Sallač, gymnazijní profesor, hudebník a organizátor společenského života ve městě.
1879 - 2. srpen - Narodil se v RK akademický malíř Josef Štolovský, + 10. 2. 1936. Odborník na výrobu barev. České barvy olejové, temperové a vodové značky "Štolo" byly uznávaných kvalit.
Zřízena knihtiskárna Karla Rathouského.
Založena Učitelská jednota "Komenský".
1872 - 1879 - Lázeňská budova ve Studánce byla přestavěna v restauraci.
1880 - 29. duben - Narodil se v RK Jan Löwenbach, právník a hudební skladatel.
Založena knihovna Řemeslnické besedy.
1881 - 1. leden - Rychnovské gymnázium bylo převzato do státní správy a z dosavadní smíšené pětitřídní školy byly zřízeny dvě samostatné pětitřídní školy chlapecké a dívčí.
15.březen - Povolena Dívčí měšťanská škola. První třída byla otevřena 1. ledna 1882.
28.březen - Schváleny stanovy Spolku pro okrášlení města. Ke změně názvu na Okrášlovací a ovocnický spolek došlo 15. března 1883.
9.červenec - Spolek pro okrášlení města založil na Dubince spolkovou školku pro setbu a sadbu.
říjen - Zahájeno vyučování v prvním ročníku Průmyslové školy pokračovací v 13 různých řemeslech a s 37 žáky. Školní rok trval od 1. října do 30. dubna a vyučovalo se v neděli odpoledně, od roku 1888 dopoledne a od roku 1905 v neděli dopoledne a ve středu odpoledne.
Ve městě byla činná tato živnostenská společenstva: soukenické, řeznické, zámečnické, truhlářské, obuvnické, krejčovské, pekařské a smíšených řemesel.
Založen Spolek vojenských vysloužilců Kolovrat.
1882 - 23. únor - Narodil se v RK Ladislav Vycpálek, český skladatel.
15. září - Ochotnická jednota Tyl spolu se studenty rychnovského gymnázia uvedla operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta
24. září - Otevřena budova dívčí školy. Základní kámen ke stavbě nové budovy byl položen 22. 5. 1881. Dnešní budova ZŠ Komenského ulice čp. 37.
17. prosinec - Ustaven Hospodářský spolek.
Spolek pro okrášlení města vysázel lípy kolem zámecké zahrady.
Vojtěch Lorenc zřídil sodovkárnu.
1883 - 14. duben - Narodil se v RK dr. Zdeněk Jaroš, mineralog a geolog.
12. červenec - Konala se ustavující schůze místního odboru Ústřední matice školské.
5. listopad - Zřízena dětská opatrovna. V roce 1918 byla zrušena. Byla umístěna proti budově děkanství řím. kat. církve v Děkanské ulici.
1883 - 1885 - Působil v RK Bedřich Ladislav Lašek, učitel hudby a městský kapelník, sbormistr v Rusku, propagátor slovanských písní, majitel první rusko-slovanské tiskárny not.
1884 - 8. březen - Vypraven zvláštní vlak na divadelní představení v Národním divadle v Praze. Z RK se prvního představení konaného 8. března - Libuše a 9. března - Sen noci svatojánské zúčastnilo 237 osob.
1885 - 1. leden - Dosavadní pětitřídní chlapecká škola byla rozšířena na šestitřídní.
31. leden - Ochotnická jednota Tyl uspořádala 1. národní ples. Josef Vycpálek připravil staročeské národní tance.
31. srpen - Konala se ustavující schůze Sokola. První cvičení bylo zahájeno 5. října.
1886 - 2. leden - Vyšlo 1. číslo místních týdenních novin Posel z Podhoří.
26. leden - Narodil se v Zadní Huti Eduard Weis, od r.1908 profesor rychnovského gymnázia. V roce 1930 se stal vedoucím městského muzea a v roce 1934 kronikářem města. + 27. 10. 1960 v RK.
10. květen - Obecní zastupitelstvo města RK se usneslo o zřízení Městské spořitelny. Stanovy byly schváleny 6. října 1886. Vlastní činnost byla zahájena 1. ledna 1887.
6. červen - TJ Sokol uspořádala první veřejné cvičení.
1.červenec - Založen místní odbor Národní jednoty severočeské.
Sloučením bývalých kontribučenských a peněžních fondů v jednotlivých obcích vznikla Okresní hospodářská záložna v RK.
Vysázeny lípy na dnešním Starém náměstí.
1887 - 10. březen - Narodil se v RK Anatol Provazník, hudební skladatel, + 24. 9. 1950.
Založena továrna Hynka Lederera, výroba suken. V roce 1901 byla přeložena do Kvasin.
Postavena druhá samostatná obytná budova ve Studánce, tzv. vila.
Alois Provazník založil první hudební školu (Javornická ulice).
1888 - Založena Okresní nemocenská pojišťovna.
Založeno Společenstvo hostinských a výčepníků.
Potvrzeny stanovy Společenstva řezníků a uzenářů.
Založen místní odbor Krakonoše, spolek akademiků, z kterého byl v roce 1905 vytvořen studentský spolek Orličan.
U příležitosti výstavby Hospodářského spolku v RK byla vydána pamětní medaile.
1889 - 5. duben - Narodil se v RK František Bartoš, historik husitství, + 12. 5. 1972.
16. červen - V RK byl založen Klub českých turistů. RK bylo třetí místo v českých zemích, kde byl tento spolek založen. Stanovy byly potvrzeny 11. července.
21. prosinec - Narodil se v RK Zdeněk Provazník, hudební skladatel, + 1967 v Brně.
U Staré pošty byl postaven železný most.
1890 - 13. listopad - Narodil se v RK Stanislav Karel Novák, člen České filharmonie, Českého kvarteta, Českého tria, od roku 1937 profesor na pražské konzervatoři, + 20. 7. 1945 v Praze.
V RK žilo 4 644 obyvatel v 591 domech.
Dokončena výstavba silnice RK - Slemeno.
Založena tkalcovna firmy Josefa Bauma. Vyráběla kanafas a sypkoviny. (Pod budovou dnešní ZŠ Komenského ul.)
Zřízeno Hospodářské družstvo a obilní skladiště čp. 266.
Založen Spolek pro tělesnou výchovu mládeže.
TJ Sokol poprvé zavedla cvičení dorostu.
1891 - 30. květen - Ustaveno Družstvo plovárny.
4.listopad - Narodil se v RK Miroslav Krejčí, profesor na pražské konzervatoři, hudební skladatel, + 1964 v Praze.
Josef Fendrštát založil druhou soukromou hudební školu.
Na starém hřbitově postaven spolkem Kolowrat pomník vojákům padlým ve válce 1866.
1892 - 22. březen - Narodil se v RK Karel Poláček, spisovatel a novinář, + leden 1945 v koncentračním táboře.
Sám o svém původu říká: "Narodil jsem se v obchodě se smíšeným zbožím. Hrací karty, líh k pálení, veškeré potřeby k vaření, koření, mouka, cukr, káva, zde se mandluje prádlo, veškerá tu i mimozemská vína. Dnes se tomu říká studeně Koloniální obchod, ale tenkrát hlásily nápisy na průčelí domu, co se tu všechno prodává. Takové nápisy bývaly pýchou majitele firmy a člověk si na nich mohl dlouho počíst, tenkrát se popisovaly celé domy, shora až dolů. Lidé tenkrát zkrátka neměli jen víc času, nýbrž i víc prostoru."
15. květen - Zrušena Městská nemocnice.
Zahájila činnost Okresní všeobecná veřejná nemocnice.
Základní kámen k výstavbě nové budovy nemocnice ck. Františka Josefa I.byl položen
21. června 1888. Nemocnice byla určena pro 60 pacientů. Primářem nemocnice se stal MUDr. Antonín Riegel, + 7. 5. 1910.
15. květen - Upořádán koncert Antonína Dvořáka před jeho cestou do Ameriky.
28. červenec - Konána ustavující schůze Muzejního spolku Pelcl.
30. červenec - Narodil se v RK Vratislav Vycpálek, hudební skladatel a dirigent, + 9. 10. 1962.
1.srpen - Otevřen městský sirotčinec. Zrušen v červenci 1948.
4. září - Císař František Josef I. udělil městu koncesní listinu ke stavbě lokální železniční dráhy Častolovice - Kvasiny. Listina uložena v Státním okresním archivu v RK.
20. říjen - Narodil se v RK Josef Dostál, historik. + 26. 2. 1955 v RK.
13. listopadu - Uspořádán první koncert Českého kvarteta (Karel Hoffmann, Josef Suk, Karel Nedbal, Oto Berger).
V tomto roce zakoupil David Herschmann dům čp. 185 v Havlíčkově ul. Zde byla pravděpodobně již od roku 1893 zavedena výroba pleteného zboží. V letech 1923 - 1928 patřila továrna firmě Minimax, výroba hasicích přístrojů. V roce 1928 koupila budovu firma Zrůbek a Šebesta.
1893 - duben - Stávka dělnictva za úpravu mzdových poměrů a uzákonění hlasovacího práva.
7. květen - Pěvecký koncert ruské družiny Naděždy Slavjanské.
26. říjen - Zahájen provoz na železniční dráze Častolovice - Solnice (Kvasiny). V železničním depu byly 2 lokomotivy, 5 osobních vozů, 2 poštovní vozy, 4 nákladní kryté vozy, 6 nákladních vozů nekrytých.
Stavba železniční dráhy byla zahájena v únoru 1893. Při stavbě tratě byl nalezen bronzový meč, který je uložen v Národním muzeu v Praze.
Do roku 1927 byly na trati používány parní lokomotivy. Od 15.června 1927 byl tento způsob provozu nahrazen motorovými lokomotivami a zároveň oddělena nákladní doprava od osobní.
1894 - 3. - 4. srpen - V RK slet Východočeské župy Sokolské.
12. srpen - Uspořádána národopisná výstava okresu RK.
9. září - Založeno Družstvo pro zvelebení chovu hovězího a vepřového dobytka.
15. listopad - Otevřena odborná škola tkalcovská. Nová budova školy otevřena 19. 11. 1897. Škola byla v roce 1924 zrušena.
Založena strojní tkalcovna firmy H. Stiassny-ho synové vyrábějící bavlněné tkaniny. V roce 1914 zaměstnávala 120 dělníků a v roce 1933 250 dělníků. Svoje výrobky vyvážela i do zahraničí, např. Norska, Itálie, Bulharska. V roce 1937 zde bylo v činnosti 516 mechanických stavů. Dnešní firma MAJA a.s., proti nádraží ČSD.
Založena textilní továrna S. Fleischera. V roce 1925 přešla pod firmu Jindřicha Žida.
1895 - 30. leden - Narodil se v RK Jarka Patrik Blažek, novinář. Pamětní deska na budově Národního domu.
7. září - Konána ustavující schůze Odboru pro výstavbu Sokolovny.
8. září - Ustaven Dělnický vzdělávací spolek "Barák".
Založena strojní kruhová cihelna Krehan a Bartík.
1896 - 15. květen - Konána ustavující schůze Spolku pro tělesnou výchovu mládeže (zrušen 6. června 1924).
29. červen - Schváleny stanovy spolku "Soukenická omladina".
16. prosinec - Předán do užívání nový vodovod z Poustek. Místo kašen postaveny stojany.
Založen cyklistický oddíl TJ Sokola.
TJ Sokol vybudovala ve městě první hřiště pro mládež (na místě dnešní ZŠ Masarykova).
1897 - 6. duben - Narodil se v RK Bohuslav Tvrdý, dirigent a dramaturg Slovenského národního divadla, šéf opery Jihočeského divadla, + 29. 7. 1946.
28. září - Dostavěna a slavnostně předána budova Národního domu. Otevřeno Pelclovo divadlo, ve kterém se konalo slavnostní představení rychnovských ochotníků "Dva světy."
5. prosinec - Zestátněn Poštovní úřad.
1898 - 13. březen - Ochotnická jednota Tyl se představila veřejnosti nastudováním divadelní hry
J. K. Tyl v hlavní roli s Jakubem Seifertem, režisérem Národního divadla v Praze.
8. listopad - Schváleny stanovy Hudebního spolku Dalibor.
Založen Dělnický vzdělávací spolek Osvěta.
Založen vzdělávací spolek Komenský.
Založen politický spolek Palacký.
Založen Politický klub radikálně pokrokový.
Založena hasičská župa "Stráž na východě".
Vystavěny nové jatky. (V místě dnešního autobusového nádraží).
1899 - 15. říjen - Koncert houslového mistra Jana Kubelíka.
Založen studentský Sportovní klub (tajně se hrávala i kopaná).
Zřízen telefon z Rychnova n. Kn. do Studánky.
1900 - 24. březen - Obnoveno Hospodářské družstvo.
4.duben - Schváleny stanovy Obchodního gremia (sdružení obchodníků).
Město RK mělo spolu s Habrovou 600 domů a 5080 obyvatel (2370 mužů a 2710 žen).
Vydána medaile Župní hasičské školy v RK.
1902 - červen - V Národním domě bylo zavedeno acetylenové osvětlení, elektrické osvětlení bylo zavedeno až v roce 1910.
16. listopad - Občanská beseda uspořádala koncert České filharmonie.
Ve městě bylo činných 431 živností průmyslových a 239 živností hospodářských.
V TJ Sokol byl založen ženský odbor.
1903 - 29. červenec - V RK zemřel český loutkař František Hanuš.
5. listopad - Založena akciová společnost "První akciový pivovar v RK".
V rychnovské nemocnici bylo provedeno za tento rok 235 chirurgických zákroků.
Pro samosprávný okres RK byl založen Vzdělávací sbor.
Ve Studánce vystavěna nová, zděná kaple.
1904 - 8. červen - V RK hostovala divadelní společnost Elišky Zöllnerové. Jako herci zde vystupovali např. Václav Vydra, Terezie Brzková aj.
27. prosinec - Narodil se v RK Stanislav Dvořák, regionální osvětový pracovník, autor publikací o RK atd., + 26. 7. 1954 v RK.
1905 - 15. leden - První osvětlení měst elektrickým proudem.
Uvedena do provozu městská elektrárna. Postupné zavádění elektrického proudu do jednotlivých částí města.
1.březen - Založen rybářský klub.
7. září - Šestitřídní chlapecká škola byla redukována na pětitřídní a otevřena 1. třída měšťanské školy chlapecké.
7. září - Otevřena nová budova chlapeckých škol. Dnešní budova základní školy ul. Masarykova.
7. září - Do budovy staré školy u yámku byl přestěhován obecní úřad.
12. listopad - Uzavřen starý hřbitov u kaple Proměnění Páně.
13. listopad - Předán nový (dnešní) hřbitov.
28. listopad - Generální stávka a manifestační tábor dělnictva v RK za všeobecné rovné hlasovací právo. Stávkovali dělníci z RK, Kvasin, Solnice, Skuhrova n. B., Doudleb n. O., Vamberka a Kostelce n. O.
Založeno Studánecké družstvo.
Založen spolek studenstva Orličan.
1906 - 1. červen - Založen sportovní klub - počátek organizované kopané ve městě.
Černé stávky dělnictva v RK a okolních městech, organizované především za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek. Byly např. v textilních továrnách S. Fleischera, H. Stiassny-ho a synové, cihelně Krehan a Bártík. Dohoda mezi zaměstnavateli a stávkujícími dělníky byla uzavřena 7. května. Obsahovala např. snížení pracovní doby na 10 hodin denně a zvýšení mezd o 10%.
Založena firma Václav Poláček, stavitelství varhan a harmonií (naproti dnešnímu kinu čp. 726).
1907 - Dokončena výstavba přehrady ve Včelném na louce Kristyánka včetně úpravy Ivanského jezera. (výstavba byla zahájena v roce 1906)
14. červenec - Velká povodeň v RK a Habrové.
Zavedeny tovaryšské a mistrovské zkoušky u řemeslných povolání.
Soukenické společenstvo mělo již jenom 42 členů.
Založen Vzájemně dobročinný spolek Svépomoc.
Na Ivanské skále (dříve také Kočičí), kde se podle pověsti skrývali čeští bratři, obnoven nápis: "V této samotě Čeští bratři v dobách krutých pronásledováni nalezli útulek poslední. Slzami předků zroseno toto místo. Budiž každému věrnému Čechu posvátno."
1908 - Založena mechanická tkalcovna Jindřicha Žida. Pobočka továrny v Žamberku. Vybudována byla v místě pod Budínem.
Z měšťanské školy chlapecké odešli první její absolventi.
Založena Učednická besídka.
Založena veřejná čítárna Vzdělávacího sboru.
V městském lese Včelném umístěny lavičky a na Ivanském jezeře další lodičky.
1909 - 9. březen - V RK byl uspořádán houslový koncert Emanuela Ondříčka a ruské virtuosky J. A. Kaljužské.
V RK byla založena Čsl. sociálně demokratická strana.
Uspořádán tábor lidu za všeobecné hlasovací právo a změnu pracovní doby.
U Třebešova objeveny zbytky pravěkého osídlení.Dnes je na místě nálezu vybudovaný památník.
V rychnovské nemocnici byl instalován nový rentgenový přístroj.
1910 - 8. leden - Ustavena Živnostenská záložna. V činnosti do 9. října 1922 jako Živnostenské úvěrní družstvo.
28. červen - Členky TJ Sokol provozovaly českou národní házenou.
1.červenec - Primářem rychnovské nemocnice se stal MUDr. Vladimír Musil (v RK působil od roku 1903 jako sekundární lékař).
Město RK mělo spolu s Habrovou 680 domů a 5130 obyvatel.
V RK byly nalezeny pražské groše Václava II.
1911 - červenec - Uspořádána Okresní řemeslnická výstava.
6. srpen - Ustanoveno Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva.
20. srpen - Založena zámečnická továrna firmy Alois Fáborský a Šeda. Od roku 1916 dále jen A. Fáborský.
Založeno Společenstvo kovářů a podkovářů.
Založena mistrovská pokladna živnostenských společenstev.
V Modřinkách na okraji lesa Včelný postaven altán.
1912 - Založena Dívčí odborná škola rodinná a živnostenská.
Založena Jednoroční městská obchodní škola (v roce 1916 byla zrušena).
1913 - 5. říjen - TJ Sokol uspořádala ukázkový let na jednoplošníku Evžena Čiháka z Pardubic.
Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva se poprvé zúčastnilo Hospodářské výstavy v Praze, kde získalo za plemeno "rychnovské prase" 1. cenu.
Zřízena pojízdná pošta RK- Uhřínov p. D.
1914 - 1. březen - Ustaveno Družstvo pro postavení tělocvičny TJ Sokola.
26. duben - Založeno Společenstvo knihařů, ozdobníků, pouzdrařů a kartonážníků.
Město RK mělo 36 ulic v délce 12 280 m, plocha města byla 104 ha, 20 a, 28 m2.
Vznikl sbor Kocourkovských učitelů.
Zřízen biograf, jehož 1. představení se konalo 20. května v budově Národního domu.
Správa měšťanských škol dívčích a chlapeckých byla rozdělena v samostatná ředitelství.
1915 - 12. duben - Demonstrace rychnovských dělníků u firmy Stiassny pro nedostatečné potravinové příděly a drahotu.
Založena Okresní péče o mládež.
Zřízena jednotřídní škola pro válečné uprchlíky z Polska.
1916 - Postavena bouda na místě železniční zastávky RK - Láň.
1917 - Rekvizice zvonů u kostela sv. Havla.
1. květen - Protiválečná, proti drahotě a hladu demonstrace 3000 žen v RK byla potlačena četnictvem.
1918 - 26. leden - Spisovatel Alois Jirásek byl jmenován čestným občanem města.
6. duben - Zničující požár budovy piaristického gymnázia a části kostela Nejsvětější Trojice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rychnov-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 09:31 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz