Homepage

Období od nástupu Libštejnských

1258 - 1. února - První písemná zmínka o Rychnově. V listině českého krále Přemysla Otakara II. je zapsán Heřman z Rychnova (Hermanus de Richenawe). Od tohoto data se počítají dějiny města. Listina je uložena v archivu rakouského kláštera Sankt. Florian.
13. století - V druhé polovině založen farní kostel Panny Marie - dnes sv. Havla.
14. století - Počátkem století pravděpodobně založena městská škola. Do roku 1730 byla jednotřídní.
1372 - Město mělo právo pečetit zeleným voskem.
1378 - 3. červenec - Bratři Jetřich a Albert z Rychnova udělili soukeníkům cechovní řád. Listina je druhou nejstarší dochovanou česky psanou listinou. Z tohoto lze usuzovat, že město bylo české. Listina je uložena v NM v Praze.
1440 - Jan z Rychnova se zúčastnil sjezdu pánů a rytířů kraje hradeckého, chrudimského, čáslavského a kouřimského v Čáslavi.
1467 - Ve Lhotce u Rychnova byl zvolen 1. biskup Jednoty bratrské, Matěj z Kunvaldu, který sídlil v Rychnově. Na památku zde byla vysazena borovice. Při bouři dne 8. června 1971 byla borovice vyvrácena. Kmen byl osazen na místě samém do zděného památníku. Okolí je zarostlé a postrádá péči. Památník je na katastru Slemeno - Synkov.
1471 - 27. ledna - Jan z Rychnova udělil rychnovským řezníkům cechovní řád. Ve městě bylo 15 masných krámů. Listina je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1478 - Albrecht a Heřman z Rychnova povolili rychnovským soukeníkům zřízení valchy a při ní dvě strouhy. Ze struh jsou dochována pouze torza.
1487 - 27. srpen - Albrecht a Heřman z Rychnova udělili měšťanům právo svobodné závěti a rozhodování o svých statcích a ustavování poručníků ženám a dětem. Listina v opise z desek zemských a latinského překladu je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1488 - 6. březen - Český král Vladislav II. udělil Rychnovu městský znak, pannu na jelenu, potvrdil právo pečetit zeleným voskem a povolil konání dvou výročních trhů. První trh na středu po sv. Vítu, druhý trh na pondělí po sv. Matouši.
1495 - Členové nové rady Jednoty bratrské se sešli v počtu 18 na Lhotce u Rychnova.
1497 - 5. říjen - Albrecht z Rychnova prodal rychnovské panství za 3 875 kop grošů českých a jeho bratr Heřman, dvůr Dubno za 2 500 kop grošů českých Vilémovi z Pernštejna.
1498 - 29. květen - Vilém z Pernštejna daroval městu do držení pastviště Láň. Listina je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1500 - zemřel bratr Matěj, biskup Jednoty bratrské.
1503 - 25. duben - Vilém z Pernštejna zrušil panský dvůr v Rychnově a jednotlivé části rozprodal rychnovským měšťanům. Listina je uložena v SOA v Rychnově nad Kněžnou
Darem a prodejem pozemků byl vytvořen základ pro vznik nových městských čtvrtí: Nové Město, předměstí v údolí řeky Kněžny, Dubinky, Trávníku.
1513 - 24. listopad - Vilém z Pernštejna udělil rychnovským soukeníkům nový cechovní řád, tovaryšské artikule. Listina je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
Počátek konání výroční cechovních slavností zvaných Soukenických doušků. Naposledy byla pořádána 9. srpna 1936.
1518 - 14. červenec - Vilém z Pernštejna povolil rychnovským krejčím a postřihovačům zřízení cechu a udělil jim cechovní artikule. Listina je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1521 - 16. květen - Vojtěch z Pernštejna potvrdil rychnovským soukeníkům vlastnictví mlýna a povolil jim přestavbu na valchu. To byla tzv. horní valcha. Listina je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
V téže listině ukládá povinnost poplatku pro soukenický cech k vydržování rychnovského špitálu- chudobince.
Vojtěch z Pernštejna prodal městu Rychnovu 6 domů ve vsi Habrová. Obyvatelé byli propuštěni z vrchnostenské pravomoci pod městskou. Tak vznikla nová obec, u které se používalo označení "Dolejší" nebo také "Městská". S jménem Habrová byly tedy dvě vesnice. Ta, která zůstala pod pravomocí panství rychnovského, dostala jméno Panská Habrová.
1527 - Z toho roku pochází nejstarší gruntovní městská kniha. Je uložena v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1529 - 16. květen - Vojtěch z Pernštejna daroval rychnovským ševcům cechovní artikule a povolil jim zřízení cechu. Listina je uložena v SOA Rychnov n.Kn.
1537 - 29. září - V městské gruntovní knize je zmínka o místních lázních.
3. prosince - Jan z Pernštejna potvrdil soukenickému cechu jeho řád. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1540 - Narodil se Jiří Rychnovský (Georgius Richnovinus), varhanní mistr a skladatel. Zemřel v Chrudimi roku 1616. Na zvonici sv. Kryštofa je umístěna pamětní deska. Autorem je akademický sochař Zd. Kolářský.
1547 - 27. září - Jan z Pernštejna potvrdil rychnovským měšťanům obdarování bratra Vojtěcha a koupi 6 domů v Habrové. Zároveň povolil zakoupení 6 domů v Dlouhé Vsi a Šejnohovského mlýna. Dále ustanovil finanční povinnosti města vůči vrchnosti. Listina je uložena v SOA Rychnov n.Kn.
16. století - 1. polovina - Rychnovské sukno je známé nejenom v Čechách. V archivních dokumentech jsou doklady o obchodu s Polskem přes celnice v Poznani a Krakowě. Sukna se měla dovážet i do Litvy a na Rus. Tehdy dostal Rychnov označení Soukenický.
Za Jaroslava z Pernštejna dochází k pronásledování a posléze i vyhnání českých bratří. Mandát Ferdinanda I. z 5. května 1548. Tehdy odešlo z Rychnova a okolí na 400 osob. (Nejprve byli to Bratří z panství
rychnovského, litomyšlského, bydžovského a brandýského.. Ottův slovník-XIII, str. 166.)
1556 - 16. říjen - Jaroslav z Pernštejna prodal panství Rychnov Arnoštu, falckraběti rýnskému za 60 000 kop grošů českých.
Vznikla významná hudební památka - Rychnovský vánoční kancionál s českými písněmi.
1557 - 2. srpen - Arnošt, falckrabě rýnský, povolil vystavět na "novém" hřbitově dřevěný kostel. Listina je uložena v SOA Rychnov n.Kn. (Hřbitovní kaple byla v roce 1864 zbourána a v letech 1865 až 1868 vystavěna nová v byzantském slohu. Hřbitov přes několik desítek památkově chráněných pomníků byl z popudu ONV zlikvidován v 70. letech 20. století tehdejším Městským národním výborem).
1558 - 11. listopadu - Arnošt, falckrabě rýnský, potvrdil cechu soukenickému užívání valch. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1560 - Rychnovské panství připadlo jako odúmrť císaři Ferdinandu I.
1561 - 20. srpen - Císař Ferdinand I. udělil Rychnovu výsadu užívat práv královských měst. Měšťanům udělil právo volného stěhování. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
Z originálu listiny:
... Neyprwe tomu chczeme Aby Purkmistr a Konssele y obecz Miesta Rychnova nynieyssij y Budauczy Prawa kterymiž gina Miesta nasse kralowska a nebo panska w kralowstwij nassem Czieskem se sprawugi mieli a naczasy Budauczy gimj se rzyditi a sprawovati mohli ...
1562 - 28. únor - Císař Ferdinand I. daroval rychnovským kožešníkům cechovní řád. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1564 - Rychnovské panství připadlo jako odúmrť císaři Maxmiliánu II.
1567 - 14. duben - Císař Maxmilián II. potvrdil udělená městská privilegia českého krále Vladislava II. z roku 1488 a císaře Ferdinanda I. z roku 1561.
1569 - V městské knize přijatých a propuštěných obyvatel je písemná zmínka o židech ve městě.
1571 - 17. březen - Císař Maxmilián II. potvrdil a rozšířil artikule kožešnickému cechu. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
16. říjen - Císař Maxmilián II k povznesení města Rychnova pronajal na 12 let městu důchody a platy z rychnovského panství.
12. listopad - Sestaven dokonalý urbář rychnovského panství. Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před rokem 1650 zapisovat do knih zvaných urbáře. Pozemky připsané v urbářích poddaným a svobodníkům byly nazývány pozemky urbárními, rustikálními, později též kontribuentními. Na rozdíl od pozemků vrchnostenských, které se nazývaly panské, dominikální anebo dvorské, nebyly až do roku 1706 podrobeny žádné dani.
1574 - Cech krejčovský a postřihačský si nechal zhotovit nové stříbrné cechovní pečetidlo. Uloženo v SOA Rychnov n. Kn.
1575 - 1. únor Císař Maxmilián II. povolil, aby rychnovská privilegia byla zapsána do zemských desek.
1576 - Rychnovské panství připadlo jako odúmrť císaři Rudolfu II.
1577 - 21. květen - Císař Rudolf II. prodal rychnovské panství za 13 500 kop grošů míšeňských Burjanovi Trčkovi z Lípy a Světlý n. Sázavou.
29. srpen - Císař Rudolf II. udělil městu 3. výroční trh na den sv. Lucie (13.XII.). Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
9. říjen - Burjan Trčka z Lípy zrušil roboty a změnil je v dávku peněžitou, tzv. šós, potvrdil městu výsadu obchodu se solí a vínem, zakoupení domů v Habrové a Dlouhé Vsi. Učinil nadaci ve prospěch špitálu a panského pivovaru. Obdaroval měšťany právem svobodného rozhodování o mlýnu, kde se bude mlet obilí. Daroval obci dřevo na vodovod. Učinil obdarování chudých a vrchnostenské školy. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1580 - Přibližně - Došlo ke změně vysvěcení kostela Panny Marie na sv. Havla.
1584 - 3. červenec - V úterý po památce navštívení sv. Alžběty potvrdil Burjan Trčka z Lípy rychnovským soukeníkům právo na dvě valchy a vymezil jejich povinnosti a práva.
Zároveň prodal cechu mlýn. Listina je uložena v SOA v Rychnově n. Kn.
1585 - V archivních materiálech je doložena existence pivovaru.
1587 - 4. března - V úterý po neděli Cantate koupil panství Rychnov za 33 750 kop grošů českých
Kryštof Betengl z Neyenperka. V roce 1588 přikoupil dvůr Dobřínov.
1592 - Kryštof Betengl potvrdil městu dříve udělená městská privilegia. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1594 - 9. srpen - Cech pekařský, mlynářský a sladovnický v Rychnově dostal od téhož cechu v Pardubicích vzor svých cechovních ustanovení. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
V části města Láň (dříve pastviště) se již v archiváliích připomínají domy.
1594 - 1602 - Kryštof Betengl nechal vystavět chrám Nejsvětější Trojice. Před průčelím byla údajně umístěna nadživotní socha sv. Kryštofa. Okenní vitráže byly pravděpodobně z vlastní sklářské huti v Kačerově.
1596 - V archiváliích se vyskytují zmínky o dřevěné budově radnice.
1599 - 17. duben - Rektor Univerzity Karlovy určuje Wolfganga Vodňanského správcem školy v Rychnově.
1590 - 1600 - Město Rychnov dostalo v rozmezí těchto let hrdelní právo.
Zachované archiválie vypovídají o místních jménech ve městě - Dubinka,, Láň, Nové Město, Staré Město, Trávník. Doložena existence sladovny a panské pekárny.
1601 - 17. květen - Kryštof Betengl opětně potvrdil městu dříve udělená městská privilegia.
1602 - Císař Rudolf II. potvrdil dosavadní udělená městská privilegia. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1604 - Dostavěna zvonice a do ní zavěšen zvon Kryštof ulitý v roce 1602. Zvon odlil Jan Benešovský z Moravské Třebové.
Dochovaná písemná zpráva o existenci židovské čtvrti se samostatným číslováním.
1610 - 24. srpna - Purkmistr a rada města Rychnova vydali rychnovským tkalcům, cajkařům a mezuláníkům cechovní artikule. Cech tkalcovský si nechal zhotovit nové cechovní pečetidlo. Uloženo v SOA Rychnov nad Kněžnou.
1614 - 8. únor - Ukončen spor mezi cechmistry z cechu tkalcovského a krejčovského. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1616 - V archiváliích doložena existence židovského hřbitova.
1620 - 26. březen - Kryštof Betengl daroval cechu krejčovskému nový cechovní řád. Listina je uložena v SOA Rychnov n. Kn.
1623 - 30. května - Po porážce stavů na Bílé hoře bylo rychnovské panství Betenglům zkonfiskováno.
22. června - Prodáno rychnovské panství Vincencovi Mueschingerovi z Gumpendorfu, svobodnému pánovi na Rožmberce za 105 000 zlatých rýnských.
1629 - 18. září - V úterý po sv. Ludmile dcera V. Mueschingera po jeho smrti prodává rychnovské panství proboštovi vyšehradskému Vincenci Zucconimu za 150 000 zlatých rýnských.
Ve městě v té době žilo 800 až 900 obyvatel. Bylo pokřtěno 21 dětí, zemřelo 18 obyvatel. Židů bylo 12-15.
Z tohoto roku je zachována matrika narozených a zemřelých.
Je založena Altes judenbuch, obsahující zápisy o židovském obyvatelstvu do roku 1761.
1635 - 11. srpna - V. Zucconi umírá a ve své závěti odkazuje rychnovské panství manželce císaře Ferdinanda II. Eleonoře. V. Zucconi byl pochován v chrámu Nejsv. Trojice.
1639 - 1640 - Císařské i švédské vojsko způsobilo značné škody na majetku. Švédové dovršili zničení rychnovského hradu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rychnov-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 08:39 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz