Homepage

Historie obce Divec

Objev sídelní jámy pod Spáleným kopcem (lesní masív Spáleník) přispěl ke zjištění předhistorického sídliště. Nalezla se zde keramika, z jejíchž střepů byly zrekontruovány tři nádoby a vrtaný kamenný sekyromlat.

Nejstarší písemná zpráva o Divci se uchovala z počátku 14. století z doby působení české královny - vdovy Elišky Rejčky v Hradci Králové, která vedla mimo jiné i inkviziční procesy proti kacířům z Černilova, Divce, Librantic a Dobrušky (viz edice Germanie Historica - pramen k české inkvizici ze 14. století, informace poprvé zveřejněná v materiálu k 777 letům města Hradec Králové). Další zpráva je datována rokem 1417, kdy vesnice byla rozdělena mezi dva majitele, Hynka z Červené Lhoty a Opatovický klášter, kteří se o svůj majetek, jak prozrazuje soudní zápis z tohoto roku, přeli.

V polovině 15. století patřil Divec Petrovi z Adršpachu, následně se v roce 1500 stal součástí panství smiřického, když jej koupil Mikoláš Trčka z Lípy. V polovině 16. století Smiřičtí obec prodali Alšovi Rodovskému z Hustířan. Po něm ves v majetku drželi Hrušovští z Hrušova, Mikuláš Bořek Dohalský, Zikmund Mladota ze Solopisk a Jan Hamza ze Zábědovic.

V 1. polovině 17. století přešla ves znovu do vlastnictví Smiřických, když ji v roce 1631 nabyl Adam Erdman Trčka z Lípy. Od tohoto roku Divec prožíval osudy Trčkovského panství se všemi útrapami a rebeliemi. Po zrušení poddanství si počala obec vládnout sama a postupně se zvelebovala. Na přelomu 19. a 20. století tu stálo 43 stavení s 245 lidmi.

Z historie minulého století stojí připomenout následující události: V roce 1906 byl v obci na ochranu před požáry založen Sbor dobrovolných hasičů, současně v tomto roce byla vystavěna hasičská zbrojnice (dosud stojící, opravy proběhly v roce 1936 a 2000) a zakoupena za Kč 2.200,- hasičská stříkačka. Sbor dobrovolných hasičů byl od svého založení nejenom nositelem společenského života v obci, ale svou prací nemalou měrou přispěl zejména k prevenci před požáry v obci. Svojí činnost vykonával zodpovědně jak podmínkách první republiky, fašistické i komunistické totality, tak i v současnosti, kdy zajišťuje povinnosti obce na úseku požární ochrany.

První pokusy o vystavení školy se datují do roku 1877. Tehdy však pro nevůli c.a.k. rakouskouherských úřadů nebyly dovedeny do zdárného konce. Jednání byla obnovena v roce 1906 a již v roce 1909 se začalo v nové jednotřídní škole vyučovat. Počet žáků se v letech 1909 až 1923 pohyboval od 39 do 64. Výuka zde probíhala nepřetržitě do školního roku 1946-1947, kdy byla obec znovu přiškolena do Černilova. Budova byla nadále využívána jako místní knihovna, sídlo Místního národního výboru v Divci a po administrativním přičlenění k Černilovu v polovině 70tých let sloužila jako depozitář Okresního archívu v Hradci Králové. Po osamostatnění obce počátkem 90tých let rozhodlo obecní zastupitelstvo vzhledem k neutěšenému fyzickému stavu budovy, resp. k vysoké finanční nákladnosti její rekonstrukce, o jejím odstranění. Pozemky, na kterých školní budova stála, byly prodány k zastavění, z výnosu tohoto prodeje pak byla zahájena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod.

Jednotné zemědělské družstvo (JZD) bylo založeno v roce 1952. Rok na to provedlo hospodářsko technickou úpravu půdy a svedlo skot do nově zbudované společné stáje. Po výstavbě nového areálu se družstvo zaměřilo zejména na chov prasat, ve kterém dosáhlo význačných úspěchů. Svojí technikou se družstvo významně podílelo na zvelebování obce. Historie samostatného hospodaření skončila v roce 197.., kdy došlo ke sloučení s JDZ Libranticemi. Konec zemědělské velkovýroby nastal koncem 90tých let, kdy ZD Librantice ukončilo vlastní provoz a uvolnilo areál pro jinou podnikatelskou činnost.

Novodobé dějiny obce se začaly psát po roce 1992, kdy obec po téměř 20letém administrativním sloučení s Černilovem znovu nabyla samostatnosti a začala se rozvíjet v souladu s přáním a za zodpovědnosti svých obyvatel.

Základním materiálem, vytyčujícím a určujícím potřeby obce, se stala urbanistická studie pořízená v roce 1994 a aktualizovaná v roce 1997. Tento dokument popsal stávající stav a stanovil směry rozvoje obce na 10-15 let. Na jeho základě obecní zastupitelstvo přistoupilo k realizaci souboru opatření, které obec úspěšně posunují mezi vyspělé obce okresu.

Z vlastních akcí nutno připomenout vytipování lokalit pro výstavbu cca 40 nových rodinných domků, vybudování oddílné splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod (10mil.Kč), vodovodního řadu včetně nového požárního zabezpečení obce(1,4 mil. Kč), trafostanice, autobusové čekárny stylově zapadající do okolní krajiny, dětského hřiště aj. Ve fázi projekčních prací je plynofikace obce a zasíťování lokalit určených pro novou výstavbu.

Obec přihlášena k Programu obnovy venkova, s jehož pomocí uskutečňuje některé investice (výsadba nové zeleně, údržba veřejného osvětlení, opravy komunikací, výstavba chodníků aj.)

Počátkem roku 2002 obec vstoupila do sdružení obcí "Mikroregion Černilovsko". Cílem tohoto společenství je připravit vstup v něm sdružených obcí do EU, resp. domluvit společný postup v otázkách, které svým významem přesahují horozont jednotlivých účastníků sdružení.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.divec.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 26.08.2004 v 12:04 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz