Homepage

Historie obce Tasov

První stopy osídlení jsou již z mladší doby kamenné Městečko vyrostlo z podhradí hradu Tasova (dnešní Dub) po němž dostalo jméno. Osídlení tohoto místa však spadá již do dob předhistorických. Svědčí o tom nalezené střepy z popelnic.

12. století - Předpokládané založení osady Tasov. Založena nedaleko hradu na vodnatém potoce. Stavět osadu přímo v podhradí nebylo vzhledem k možnostem jejího rozvoje možné.
1233 - První písemná zmínka o Tasově - písemná smlouva uložená v zemských deskách. Vlastníkem Tasova se stává Záviš z Tasova.
1234 - Se vlastníkem Tasova stává Mladota. Tasov se v nejstarších dobách rychle rozvíjel a stal se střediskem tasovského panství s odpovídající výstavbou zvláště církevního rázu, že se stal sídlem děkanátu, k němuž náležely fary v Dolních Borech, Mostišti, Zhoři, Vicenicích, Náměšti, Březníku, Kralicích, Hartvikovicích, Koněšíně, Zvoli, Novém Veselí, Svratce, Radostíně.
1237 - Je Tasov vlastníkem Bohuše z Tasova.
1281 - Získává Tasov Vznata, jehož syn Jan se stává vysokým církevním hodnostářem v Olomouci.
1349 - Je Tasov opět majetkem Vznaty.
1356 - Se stává majetkem Tasa.
1366 - Ve starých pramenech zván městem. Známých držitelů městečka nebo jeho jednotlivých částí je velice mnoho.
1390 - Je majitelem Jan Tas, který téhož roku prodal Sazemovi a jeho potomkům tvrz (Hrádek) a dvůr na potoku s lidmi, rybníky, louky a další zboží. Sezama byl člověk velice nábožný, neboť zřídil s povolením biskupa roku 1401 oltář sv. Markéty a Doroty.
1415 - Sezama z Tasova a Jan z Tasova přivěšují svoji pečeť k 452 pečetím na Stižný list české a moravské šlechty shromážděné ve Velkém Meziříčí, který ostře kritizoval Kostnický koncil.
1447 - Dědici Sezamovi prodávají vladykům z Chlévského tvrz a dvůr v Tasově a další zboží. Rodina Chlévských se znakem podkovy se na Hrádku v Tasově udržela až do roku 1569.
1482 - Získávají svobodný dvůr v Tasově Rohovští. Rod Rohovských je nejstarším rodem v Tasově a tento dvůr vlastnil až do 50. let 20. století, kdy v době kolektivizace v zemědělství byl statek združstevněn a Rohovští z obce násilím vystěhováni.
1571 - Hon na čarodějnice - proces s Dorotou Vitouškovou a podobně s Dorotou Valovou a Markytou Zavadilkovou, které všechny platily svým životem.
1573 - Se Tasov s pustým hradem Dub a pustou tvrzí Hrádek a dvěma kostely a třetím pustým s mlýny, chmelnicemi, dvory poplužními spolu s Budišovem stává majetkem Václava Berky z Dubé, manžela známé Aleny Meziříčské z Lomnice. Berkové si svoje panství udrželi až do roku 1644.
1618 - Před třicetiletou válkou má Tasov 60 domů.
1644 - dědí toto panství z rodové příslušnosti Fürstenberkové, kteří po stránce stavitelské, s ochařské a zahradnické vykonali velmi mnoho pro Budišov i Tasov.
1648 - Po třicetileté válce je 19 domů pustých.
1729 - Zrušení hrdelního práva tasovského.
1730 - Dokončení přestavby kostela sv. Petra a Pavla.
Od roku 1768 - Je držitelem panství baron sv. pán Fr. Josef Jungwirth a po jeho smrti kupuje panství včetně Tasova.
1794 - Joachym šlechtic Stettenhofen, který uzavírá kapitolu osídlování našeho kraje. Zakládá Klementice, Jáchymov, Mihoukovice.
1869 - Zřízen C.k. poštovní úřad v panském dvoře.
1880 - Nařízení úřadů o zřízení nemocnice, což se uskutečnilo až roku 1929.
1923 - Dokončen obecní dům a předán do užívání. Tento dům je stejně jako dům Jakuba postaven dle plánu architekta Bohumila Fuchse pozdějšího národního umělce. Téhož roku zřízena obecní knihovna
1927 - Začal do Tasova jezdit autobus. Mezi Kralicemi a Tasovem jezdil dvakrát denně.
1928 - Elektrifikace obce - 37 veřejných světel a do konce roku 1929 80% domů má zřízeno elektrickou přípojku.
1938 - Schválení žádosti o povolení Měšťanské školy.
1947 - Zahájena stavba nové školy. Dle projektu měly býti ve školním areálu umístěny školy - mateřská, obecná, měšťanská a zemědělská.
1949 - Zbudováno hřiště na kopanou v Bosně a skončeny práce na areálu školy.
1951 - Založeno JZD. Prvních 5 ročníku školy přemístěno do budovy dvora.
1954 - Započala přístavba sokolovny - galerie a přísálí.
1957 - Započato s výstavbou nového hřbitova.
1960 - Na nově vybudovaném hřišti u sokolovny uskutečněna okresní spartakiáda.
1965 - Postihla Tasov povodeň. Byly strženy dva mosty a při povodni zahynul jeden občan Tasova.
1966 - Postaven televizní převaděč.
1971 Zahájeny práce ne regulaci potoka.
1980 - Sloučení národních výboru Tasova, Čikova a Jasenice.
1990 - Osamostatnění sloučených obcí.
1996 - Dokončena výstavba nové školní budovy, která trvala s jejím přerušením od roku 1979 a zahájeno v ní vyučování.
1999 - Odhalení pamětní desky Jakuba Demla.
2002 - Otevřen Literární památník Vysočiny.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 15:08 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz