Homepage

Historie obce Kožichovice

Název Kožichovice vznikl přidáním přípony - ovice k osobnímu jménu Kožuch ( tzn. ves lidí Kožuchových). Po přehlásce "u" na "i" se název změnil na Kožichovice. Postupem času se název obce měnil. Uvádím některé změny názvu: Košikovice, Kozochovice, 1225 - Cosochowiz, 1556 - Kozychoecze,1678 - Kožichowicze,1885 - Kožichovice

První zmínka o Kožichovicích je z roku 1104, kdy se osada uvádí v darovací listině Benediktinskému klášteru. Nejsou však přesné informace o založení osady. Dá se předpokládat, že osada vznikla před rokem 1101.Za tuto osadu dal klášter Třebíčský Helvídě z Miroslavi roku 1225 své zboží v Oslavanech. Výměna těchto statků je potvrzena Králem Přemyslem Otakarem I. dne 26. června 1225Musel zde však být rod, který by v obci vládl svým vlastním zbožím a přikupoval by další statky. Proto 26. července 1448 koupil ves panoš Vacek z Kožichovic a Jan z Kožichovic. Byli to rytířští manové. Vacek z Kožichovic byl zároveň purkrabím na klášteře. Tito panoši se později psali z Kvíčovic a půjčovali peníze klášteru.Ves byla také postižena roku 1430 husitskými válkami. Husité do vesnice zavlekli mor a Prokop Holý ji se svým vojskem vydrancovali. Při obléhání Třebíče roku 1468 Matyáš Korvín vypálil Kožichovice i s oběma mlýny. Po zpustošení kláštera vyplatil Vilém z Pernštejna Kožichovice s jinými zastavenými obcemi. Obce tak byly opět spojeny s klášterem.Roku 1530 zuřil v kraji opět mor, který byl dovlečen z Vídně. Další mor zuřil v roce 1532, který vznikl neúrodnými roky hladu a bídy.Roku 1556 vydal Ferdinand I. majestát, kterým Vratislavovi z Pernštejna připsal spolu s třebíčským panstvím i Kožichovice. O rok později však Vratislav z Pernštejna panství rozprodal a největší část spolu s Kožichovicemi koupil šlechtic Burian Osovský z Doubravice. Syn Buriana Osovského Smil Osovský z Doubravice vložil své první manželce Bohunce ze Žerotína roku 1573 věnné právo mimo jiné obce i na Kožichovice. V polovině 16. století žilo v obci 18 usedlých sedláků a dále zde drželo pozemky 12 gruntovníků z okolních vsí. Roku 1637 byly v obci zakázány veškeré nekatolické církevní obřady a každoročně se ve vsi konaly gruntovní soudy.Roku 1543 v pátek po svatém Vavřinci se od uherských hranic přivalilo obrovské množství kobylek. V roce 1668 přišla velká bouře s krupobitím.
Od roku 1673 až do roku 1775 sužovaly Kožichovice další pohromy. Například mor, suchanebo povodně s následnými neúrodami.V roce 1775 vypuklo v Třebíčském panství velké selské povstání. Roku 1784 byla zřízena v Třebíči u kapucínů fara. Pro obec významná, protože k ní byla přifařena.Roku 1805 v době Napoleonských válek táhly okolím pruská vojska na pomoc rakouské armádě proti Francouzům. Na 10 dní se u Kožichovic usadil celý francouzský armádní sbor pod maršálem Bernadottem, který obec úplně ožebračil.V letech 1822, 1826 a 1846 postihly obec velké požáry.Rok 1866 byl pro obec krušný. Přišli Prušáci, kteří osadu sužovali a přivlekli choleru na kterou v obci zemřelo 27 lidí.V roce 1920 byl založen hasičský sbor a bylo zřízeno hasičské skladiště.Roku 1927 byla v obci provedena elektrizace s nákladem 117 000 Kč. Z toho obec dostala 38 000 Kč subvence 14. listopadu byla uvedena do provozu. V roce 1930 byla postavena mostní váha na vážení dobytka a vozů, která se používá dodnes.Z období druhé světové války se bohužel nedochovaly žádné materiály.V době války byl odvlečen pan Goldmann (jeden z největších meziválečných sedláků v kožichovicích, ketrý zde zaměstnával nejvíce lidí) s rodinou do koncentračního tábora. Přežila pouze dcera, která dnes žije v Praze. V letech 1947 a 1948 byl postaven hřbitov a novodobá kaple, která patří k Třebíčskému klášteru.(doposud byli zesnulí pochováváni na hřbitově ve Stříteži). V roce 1980 byly Kožichovice v rámci centralizace připojeny, jako okrajová čast, k městu Třebíči. Po roce 1990 se opět odpojily a jsou samostatné.

Sčítaní lidu proběhlo poprvé roku 1753. V roce 1771 bylo provedeno číslování domů. Výsledky se nám bokužel nedochovaly. První dochovaná čísla jsou až z roku 1839.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.08.2004 v 08:40 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz