Homepage

Historie Kamenné (a od r. 1799 též Klementic) v datech

1349 - nejstarší zpráva o Kamenné, Kamenná patřila v té době Buzkovi z hradu Moštiště
1358 - spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic
1369 - Buněk z Moštiště (snad syn Buzka) prodal ves Kamennou Půdkovi z Rudolce, který později prodal ves Janu staršímu z Mezříče
1392 - Jaroslav (syn Jana z Mezříče) prodal Kamennou rektorovi oltáře sv. Vavřince v Tasově, který založil rychtář Konrát z Tasova
1399 - majitelem se stává Jan z Otěchleb
1425 - 26. října se husitské vojsko utábořilo na ostrohu nad řekou Oslavou, od té doby se říká tomuto zalesněnému území Tábor - majitelem se stává Jan z Otěchleb
1437 - pohnal Vavřinec, kaplan oltáře sv. Vavřince kostela sv. Petra v Tasově, bratry Václava a Jiříka z Kravař, pány Mezřické, že mu drží jeho lidi, poplatné v Kamenné
1538 - Vladislav Mezřičský z Lomnice prodává ves Janovi z Pernštejna (spolu s vesnicemi Matějov, Pavlov, Zhoř, Bory a Heřmanice)
1551 - získává ves Kamennou (spolu s městečkem Tasov, pustým hradem Dub a vsí Oslavou) Kateřina ze Šternberka
1552 - Kateřina se provdala za majitele budišovského panství Jiřího Mrakeše z Noskova. Tím přešla Kamenná ke statku Budišovu
1553 až 1945 - různí majitelé budišovského panství (viz historii Budišova), posledním majitelem byl od roku 1883 baron JUDr. Richard Baratta-Dragono
1755 - 17. července účast na povstání poddaného lidu v Budišově proti majiteli panství baronu Jungwirtovi
1799 - založení nejmladší osady okresu Třebíč Klementic majitelem budišovského panství Joachymem rytířem Stettenhofenem, který nechal vykácet les zvaný Bítovec a proměnil jej na pole. Jelikož bylo pole vzdáleno od dvora, rozprodal 19 osadníkům (familiantům) 41 jiter. Každý dostal 6 měřic, za které zaplatil 6 zlatých domovní daně a za osvobození 6 zlatých daně pozemkové. Tak se stali "familianti" svobodníky už v roce 1799
1805 - přechod vsi francouzskými Napoleonovými vojáky, táhnoucími proti ruskému Alexandru II. Jeden francouzský voják zde zemřel, byl pochován u čp. 56 na místech, kde je nyní zahrádka
1840 - postavena kamenná zvonice v Klementicích s obrazem sv. Rodiny
1866 - do války s "Prejzy" byly jako vojáci povoláni 4 muži, jeden z nich byl raněn (František Adam čp. 19)
1878 - války v Bosně a Hercegovině se zúčastnili 3 lidé, Pavel Šoukal z čp. 22 byl raněn
1882 - začátek školního vyučování v Kamenné, nejprve se vyučovalo v jedné místnosti o ploše 15 m² v čp. 35, učitel bydlel v čp. 1. Do té doby byla obec přiškolena do Budišova a přechodně i do Pyšela. První učitel byl Jan Řezníček a jednotřídní školu navštěvovalo 53 dětí.
1882 - 17. září byla vysvěcena nově postavená škola a začalo se v ní vyučovat
1908 - starostou obce Antonín Vrba čp. 2
1914-16 - při mobilizaci postupně povoláno 60 mužů, 3 zemřeli (Vilém Kříž, Josef Machát, Rudolf Prokeš, ve válce bylo zajato 14 mužů, nezvěstní zůstali 2 vojáci (Pavel Adam čp. 47 a Josef Adam čp. 9)
1923 - zvolen starostou František Dvořák čp. 25
1923 - zřízení obecní knihovny se 47 svazky
1924 - Ministerským výměrem ze dne 7.listopadu změněn název obce z Kamené na Kamennou
1929 - založení obecní kroniky - Pamětní knihy obce Kamenná, prvním kronikářem byl František Matoušek, místní učitel
1931 - zvolen starostou Josef Rouš čp. 1, o volbě rozhodl los, neboť Karel Nováček čp. 17 dostal stejný počet hlasů
1931 - provedena elektrifikace, 7. ledna až 14. února byly postaveny sloupy (přívod od Oslavy), 15. února se začalo v 31 domech svítit, na návsi instalováno 8 světel, v obci je 15 elektromotorů
1934 - první automobil si zakoupil Miroslav Buršík čp. 21, motocykl vlastní Hubert Kundela
1935 - v obci je 5 rádií
1935 - do místní školy chodí 39 dětí
1936 - založení hasičského sboru 11.března, zakládajících 28 členů
1936 - postaven taras podél státní silnice při průchodu obcí a po obou stranách silnice dlážděné struhy
1936 - zřízení prvního telefonu, veřejná telefonní hovorna byla v domě čp. 21 u Buršiků
1936 - v obci je 35 koní
1937 - zakoupení hasičské motorové stříkačky od firmy Stehlík z Vysokého Mýta
1937 - postavena u školy malá hasička na stříkačku
1937 - provedena regulace potoku
1937 - postavena opěrná zeď naproti domu čp. 35
1938 - 2. června zvolen starostou Miroslav Buršík čp. 21
1938 - přístavba kabinetu u školy
1938 - obecní knihovna o 134 knihách přemístěna od Josefa Rouše do školy
1938 - do místní školy chodí 34 žáků
1938 - při mobilizaci narukovalo 28 mužů, všichni se do listopadu vrátili
1939 - postavení hasičské sušící věže
1939 - v obci je 9 radiopřijímačů
1943 - postavení hasičky u školy
1945 - 8. května přespalo 80 německých vojáků ve škole
1945 - 9. května v 8.30 hodin projíždí obcí směrem od Tasova Rudá armáda, při průjezdu byl zastřelen německý voják. Byl pohřben na pozemku Ladislava Nováka čp. 5 "Na bočku."
1945 - 16. května zvolen předsedou MNV Mir. Buršík, dosavadní starosta
1946 - zvolen předsedou MNV František Nováček
1948 - 29. února zvolen předsedou MNV Richard Mrňa
1949 - instalace místního obecního rozhlasu
1951 - předání obecních lesů do "Lesního družstva"
1951 - 27. dubna vyhořel dům čp. 5 - dnes tam stojí částečně čp. 4
1952 - postavení obecního domu
1952 - vyhotovení fotokroniky Kamenné - provedl učitel Čeněk Čermák, jedná se o unikát v rámci okresu Třebíč
1952 - 12. září založení Jednotného zemědělského družstva Kamenná
1955 - vybudován taras okolo Roušova rybníka
1957 - opětovné založení JZD
1957 - zřízení provozovny Místního hospodářství při MNV Kamenná - cementárna
1958 - 13. července otevření kulturního domu, přistavěného u obecního domu
1960 - 1. ledna připojení Klementic ke Kamenné
1960 - září poslední soukromě hospodařící zemědělec vstupuje do JZD (Široký čp. 28)
1962 - postavení autobusové zastávky
1964 22. června zvolen předsedou MNV Jindřich Halačka
1965 - narovnání a oprava cesty do Klementic
1965 - do místní školy chodí 20 dětí (ročník 1-5)
1965 - v obci je 20 malých motocyklů, 33 motorek, 7 automobilů, 39 televizorů
1966 - postaven 70 m taras na návsi
1969 - do místní školy chodí 25 dětí, v následujícím roce 27 dětí
1971 - 1. ledna sloučení JZD Kamenná s JZD Budišov
1971 - přístavba další garáže na hasičský automobil
1974 - 15. ledna otevření nově postavené prodejny Jednota
1975 - dokončení víceúčelové vodní nádrže
1975 - 30. června uzavření místní školy pro malý počet žáků (viz Přehled nástupu učitelů v místní škole)
1976 - 1. května otevření lomu Československým průmyslem kamene
1976 - 22. října zvolen předsedou MNV František Nováček čp. 35
1976 - dostavba budovy na koupališti
1977 - vybudováno 8 studní v Buršíkově lese
1977 - nákup automobilu pro požárníky zn. Robur
1977 - v Kamenné je 33 automobilů, v Klememticích 6
1977 - do ZDŠ do Budišova dojíždí 38 dětí
1978 - zakrytí potoka ve vsi
1979 - 26. října zvolen předsedou MNV Milan Šoukal
1980 - 1. ledna sloučení MNV s Budišovem
1980 - předsedou občanského výboru zvolen Milan Šoukal
1981 - 28. září zvolen předsedou občanského výboru JUDr Milan Nováček
1987 - zakoupeno požární vozidlo Avie
1988 - prováděn uranový průzkum na Buršíkově nivě
1988 - vyhotovení fotokroniky Kamenné a Klementic - fotografoval František Nováček, čp.10, sestavil v r. 2002 Ladislav Eichler, čp. 5
1990 - starostou obce zvolen Jiří Mrňa čp.61
1994 - postavení pódia v areálu koupaliště
1995 - rekonstrukce osvětlení v Klementicích
1996 - Telecom provedl připojení telefonního vedení téměř do všech domů
1997 - odbahnění rybníka v Klementicích
1998 - oprava místní komunikace v Kamenné
1998 - zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, zástupcem starosty Ladislav Eichler
1999 - 1. dubna pronájem budovy bývalé školy za účelem provozování pohostinství
1999 - vstup obce do mikroregionu Horácko
1999 - oslava 200 let od založení Klementic
2000 - schválení urbanistické studie Kamenné a Klementic
2000 - vydání první pohlednice obce
2001 - obec zpět nabyla lesní pozemky o rozloze asi 25 ha od bývalého Lesního družstva zrušeného v roce 1953
2002 - 18. října vpuštěn zemní plyn do rozvodů v Kamenné i Klementicích
2002 - 7.listopadu zvolen starosta obce Stanislav Rouš čp. 74, místostarostou Ladislav Eichler čp. 5

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 14:47 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz